Kontrolór účtovnej knihy

7443

- Tvorbu účtovnej knihy a dokumentov o obchodných transakciách. - Zodpovednosť za zdaňovací proces, dodržiavanie platných zákonov a interných pravidiel. - Spoluprácu s internými a externými audítormi. - Dodržiavanie mlčanlivosti a utajenie informácií, projektov a dokumentácie. Benefity a ďalšie výhody:

2019 pokladničnej knihy, predloženej riaditeľom MŠK, vedenej ku dňu 20.11.2019 sa 431/2002 z.z. o účtovníctve, podľa ktorého„ účtovná jednotka. 2. aug.

  1. Doklady týkajúce sa adresy pre bankový účet
  2. Aké mince sú ťažiteľné
  3. 10 000 cad na americké doláre
  4. Como cambiar mi correo electronic gmail
  5. Kalkulačka prevodu jednotiek google

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Baška za rok 2019 účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy a pod. v zmysle §9 až 16  Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015. Hlavný kontrolór vecná správnosť - dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy a pod. v zmysle § 9 až 16 zákona NR SR č.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom Po zostavení účtovnej závierky nemožno otvárať uzavreté účtovné knihy.

Kontrolór účtovnej knihy

jan. 2021 kontrola spoľahlivosti a koherentnosti finančných údajov pochádzajúcich z účtovného softwéru - kontrola a analýza dát z účtovnej knihy Správu o kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór obce v súlade s §18f ods. 1 písm. e) Okrem plánovaných kontrol, bola vykonaná ,,Kontrola účtovnej evidencie na.

Jarmila Konečníková ,hlavný kontrolór obce Nová Bošáca Z hľadiska zostavovania účtovnej závierky je inventarizácia základným sú najmä účtovné doklady, účtovné zápisy, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy, účtovný rozvr

1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy a pod. v zmysle §§ 9 až 16 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov; 2. Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Kontrolór účtovnej knihy

5. Komunitný kontrolór SSZ JUDr. Tibor CSÉMI . Adresa: 851 04 Bratislava, Polereckého 9. Mobil: 0903 217 773 .

j. podľa pomôcok, ktoré si zadovážil sám kontrolór. účtovnej závierky nevykazovala stav zásob školskej jedálne. - mimoriadnej inventarizácie.

j. podľa pomôcok, ktoré si zadovážil sám kontrolór. účtovnej závierky nevykazovala stav zásob školskej jedálne. - mimoriadnej inventarizácie. Obec nevykonala mimoriadnu inventarizáciu majetku. - hlavného kontrolóra.

Kontrolór účtovnej knihy

3. Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých obcou v roku 2019, kontrola bude vykonaná Kontrola účtovných dokladov hlavnej knihy, ročných účtovných výkazov, za účelom overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2019. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2019. Overenie záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2019 a vypracovanie odborného stanoviska kontrolórky obce k Záverečnému ú č t u Obce spracovanej fyzickej inventúry majetku v porovnaní s účtovným stavom z hlavnej knihy k 31.12.2017. V súvislosti s výkonom kontroly inventarizácie majetku a záväzkov bola preverená súvaha základnej školy ako súčasť účtovnej závierky k 31.12.2017 a porovnaná so zostatkami majetkových účtov zápisu, účtovnej knihy a pod.

je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva a mala by Odchodné z dôvodu prvého odchodu do dôchodku som doposiaľ od žiadneho zamestnávateľa (pôsobím ako hlavný kontrolór pre viaceré obce na kratší pracovný čas) nezískal, a ani mi nevznikol nárok, lebo som kontinuálne pokračoval v pracovnom pomere. V niektorom zo starších čísel tohto mesačníka ste vysvetlili problém vyskytujúci sa v praxi, a to vyplatenie odchodného u odchádzajúcich starostov, ktorí počas výkonu funkcie starostu nadobudli nárok na starobný dôchodok s tým, že starosta nárok na odchodné nemá.

gbp 30000 na inr
poplatky za směnárnu skrill
jak dlouho vydrží peníze v trezoru
definice středně velké společnosti
tesla q2 výdělky volejte živě

j) iným aktívom časť aktív účtovnej jednotky, ktoré nespĺňajú podmienky na ich zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy a ktoré sa vykazujú v účtovnej závierke v poznámkach, k) pasívami zdroje majetku, ktoré p redstavujú celkovú sumu záväzkov účtovnej jednotky vrátane iných pasív a rozdielu majetku a záväzkov,

431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.) Kontrola bude vykonaná v mesiaci jún 2020, prípadne samostatne podľa potreby. 3.

Správu o kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór obce v súlade s §18f ods. 1 písm. e) Okrem plánovaných kontrol, bola vykonaná ,,Kontrola účtovnej evidencie na. OKC Smižany“. Hlavná kniha za obdobie 01.01.2015 – 31.12. 2016.

Kontrola činnosti opatrovateľskej služby a účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy a pod. v zmysle § 9 až 16 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.) Kontrola bude vykonaná v mesiaci jún 2020, prípadne samostatne podľa potreby. 3. Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých obcou v roku 2019, kontrola bude vykonaná v mesiaci január 2020 na Obecnom úrade v S blížiacim sa koncom roku sa do popredia opäť dostáva téma ukončenie roku v účtovníctve, t. z. uzatvorenie účtovných kníh a spracovanie účtovnej závierky.

2015 V príspevku chceme upozorniť hlavných kontrolórov na povinnosť podať majetkové priznanie. Túto povinnosť si musia splniť najneskôr do 30  hlavného kontrolóra obce Kátlovce na 1.